โรงเรียนในเครือสายมิตรกรุ๊ป ปัจุบันมีเครือข่ายสถานศึกษา อยู่ในจังหวัดสระแก้ว, จังหวัดปราจีนบุรี, จังหวัดสระบุรีและจังหวัดนครราชสีมาภายใต้การบริหารงาน คณะผู้บริหารนักจัดการศึกษามืออาชีพ นำโดยดร สฤษดิ์ บุตรเนียร อดีตสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดปราจีนบุรี  ปี 2557 พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง  และครูแต่ละโรงเรียนภายในเครือสายมิตรกรุ๊ปภายใต้ ปรัชญาโรงเรียน "คุณธรรม นำความรู้ สู่การพัฒนา นำพาสู่ Global" ได้ปรากฏเป็นวิสัยทัศน์ที่ว่า

             Vision | วิสัยทัศน์

A center of Academic excellence and relevant skills and Competencies for holistic development (สถาบันการศึกษาที่เน้นการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถอย่างองค์รวม)

ด้วยการพัฒนาอย่างมีเป้าหมาย  เรามุ่งก้าวสู่ปี 2019  ในโมเดล Inter for all   พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ก้าวทันสู่สากล  โดยจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการและเพื่อสร้างเด็กและเยาวชนของชาติ ให้มีคุณลักษณะตามแผนการศึกษาของชาติ เราจัดกิจกรรม โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยะรรม ก่อเกิด วัฒนธรรมโรงเรียน(เอกลักษณ์)

               School culture 3 – 4 – 5 | วัฒนธรรมโรงเรียน(เอกลักษณ์)   

เอกลักษณ์ 3  คือ จริยจธรรม 3 คำคุณภาพ สวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ  ทั้ง ไทยสากล และ อาเซียน        

งาม 4  คือ รักสะอาด มีวินัย ใช้ประหยัด ปฏิบัติธรรม ต่อตนเอง  และเสริมสร้างสมาธิจากแนวคิดในการฝึกการใช้จ่ายอย่างประหยัด  นักเรียนมีการออมทรัพย์ผ่านโครงการธนาคารโรงเรียน  ด้วยข้อเงื่อนไข นักเรียนต้องมีการออมทรัพย์ยอย่างต่อเนือ่ง สม่ำเสมอทุกระดับชั้น  โรงเรียนในเครือสายมิตรกรุ๊ป จึงได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสิรมการออมดีเด่นระดับภาคและระดับประเทศ  จากธนาคตารออมสินตลอดทุกปี 

ทำดี คือ เข้าคิว ยกมือ เก็บขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมจิตอาสา ต้องการให้นักเรียนเป็น ผู้รับผิดชอบต่อสังคมโลกพร้อมทั้งมีจิตสาธารณะ นักเรียนและครูให้ความใส่ใจในเรื่องการรักษาความสะอาดทั้งภายในและนอกอาคารจากโครงการลดขยะ Garbage Management นักเรียนในแต่ละชั้นได้รับความรู้การเก็บ คัดแยก โครงการ Drinking Water เราส่งเสริมให้นักเรียนดื่มน้ำสะอาด ไม่จำหน่ายน้ำอัดลมในสถานศึกษา นักเรียนจะได้ดื่มน้ำจากจุดบริการของโรงเรียน ช่วยประหยัดเงินและมีเงินออมทรัพย์ เสริมแนวคิด Economy for life

จากวัฒนธรรมโรงเรียน ที่ดำเนินการตามแนวคิดที่ว่า School Culture เปรียบเหมือน DNA เป็นสายใยเชื่อมโยงให้โรงเรียนพัฒนาได้อย่างมั่นคง ปัจจุบันวัฒนธรรมโรงเรียน 3 4 5 จึงแสดงภาพเด่นชัดเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนในเครือสายมิตกรุ๊ป และด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญในด้านการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ โรงเรียนในเครือสายมิตรกรุ๊บ ได้กำหนดแนวทางให้ครูร่วมกิจกรรม We speak English all day และ we use English through all subject ทั้ง In and out Classroomจัดบรรยากาศให้สื่อกับสถานการณ์ ทางโรงเรียนนได้เป็นเขตแห่งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างแท้จริง จึงกลายเป็นอัตลักษณ์ที่ชัดเจน ว่า If come to saimit /we will speak English all time.และเพื่อก้าวสู่ความเป็น International ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในปี 2019 การสร้างและส่งเสริมนักเรียน Academy Gifted เป็นอักหนี่งเป้าหมายที่เรามุ่งมั่น ทั้งกลุ่ม Art Music Sport และ Language ด้วยตระหนักว่า นักเรียนแต่ละคนจะมีความเป็นอัจฉริยะที่แตกต่างกัน โดยได้มีการวางแผนพัฒนากลุ่ม Gifted อย่างต่อเนื่อง เช่น กลุ่ม Sport ที่จัดให้มีการคัดเข้าร่วมที่ม Saimit Kabin United การเข้าค่ายภาษาไทยและส่งนักเรียนเข้าแข่งขันและได้รับรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพและรางวัลพระราชทานจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ อันดับหนึ่งของประเทศติดต่อกันหลายสมัย โครงการให้ทุนสนับสนุนนักเรียนไป In Class ที่ต่างประเทศ New Zealand  / Australia  / Filipins

ในการจัดกิจกรรมประจำวันให้แก่นักเรียน ทางโรงเรียนได้ให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทั้ง ร่างกาย สติปัญญา  อารมณ์  สังคม  ผ่านกิจกรรมกระบวนการฝึกทักษะต่างๆ เช่น กิจกรรมเออรี่เบิร์ด กิจกรรม Healthy and Exercise  รวมถึง  กิจกรรม WBL (PBL)  ฐานสมรรถนะ Capability

          ด้วยความก้าวหน้าของโลกในยุคดิจิตัล  โรงเรียนสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองและนักเรียนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น  ผ่านระบบ Mis-School และ Digital เพื่อการสื่อสาร ทุกช่องทางในชื่อ Saimitgroup.com และด้วยความร่วมมือ ประสานการพัฒนาจากองค์กรภายนอก คณะผู้เชื่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ สาขาวิชาต่างๆ เครือข่ายวิชาการ เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนในเครือสายมิตรกรุ๊ป ช่วยให้วันนี้ โรงเรี่ยนในเครือทุกโรงเรียน ได้ก้าวขึ้นสู่ความเป็นสากล มีระบบการดูแล การจัดการเรียนการสอนที่มีมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นเป็นโรงเรียนของชุมชน และสังคมอย่างแท้จริง ภายใต้ปรัชยา คุณธรรม นำความรู้ สู่การพัฒนา นำพาสู่ โกลบอล

 

 

 

 

Visitors: 41,087